Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020

Dotyczy: zamówienia na wykonanie i dostawę usług drukarskich

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Marecki Ośrodek Kultury

im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2

05 – 270 Marki

NIP: 125 05 83 960

REGON: 001100809

     Telefon: (22) 781 14 06.

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie i dostawa usług drukarskich zgodnie z obowiązującymi normami w Mareckim Ośrodku Kultury i dotyczy zleceń na druk:
 • plakatów
 • zaproszeń
 • banerów
 • gazety

2.  W celu realizacji zamówienia każdorazowo Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową projekt oraz określi wymiary i ilość zlecenia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZLECENIA

 1. Zlecenia będą dokonywane cyklicznie w okresie od marca do grudnia 2020 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2020.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty,
 • własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania

w jego imieniu.

 

V.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

       Jolanta Sowińska, tel. (22) 781 14 06, e-mail: mokmarki@mokmarki.pl

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę można składać:

 • osobiście lub przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres:

MARECKI OŚRODEK KULTURY

im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2

05 – 270 Marki

 • w nieprzekraczalnym terminie do  16 marca 2020 r., do godz. 12:00
 1. Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na wykonanie i dostawę usług drukarskich
dla Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 17 marca 2020 roku w siedzibie Mareckiego Ośrodka Kultury.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent ma prawo zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

1 - Cena 75 %

2 - Termin 25 %

 

VIII. ZAŁĄCZNIK

            Wzór formularza ofertowego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 25.02.2020, 16:11

Załącznik 1 - formularz

Utworzono dnia 25.02.2020, 16:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 78
Utworzono dnia: 25.02.2020

Historia publikacji

 • 25.02.2020 16:11, Administrator
  Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
 • 25.02.2020 16:11, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik 1 - formularz
 • 25.02.2020 16:10, Administrator
  Dodanie dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020