Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

 

Statut

Uchwała Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Markach 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz 406) 

Rada Miejska w Markach uchwala, co następuje:
          § 1
Nadaje się Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          § 2
Traci moc uchwała Nr XXV/172/2001 Rady Miasta Marki z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statusu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury
          § 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
          § 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Marki Nr XXV/166/2012
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
STATUT Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

          § 1
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, zwany dalej "Ośrodkiem" lub "Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego" działa na podstawie: 
 1) ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ,
 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
 3) niniejszego Statutu.
          § 2
1. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest gmina Miasto Marki. 
2. Siedziba Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego mieści się w Markach przy ul. Fabrycznej 2.
3. Terenem działania Ośrodka jest miasto Marki.
          § 3
1. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1/1.III.1997 r.
2. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.
          § 4
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:
 1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,
 2) adres Ośrodka,
 3) numer telefonu i faksu,
 4) cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej.
          § 5
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego może używać nazwy skróconej "MOK w Markach".

Rozdział 2
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

          § 6
1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej opartej na wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, upowszechnianie i promocja kultury.
2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:
 1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,
 3) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka, do jego duchowego wzrostu,
 4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
 5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.
          § 7
 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności: 
 1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
2. Zadania Ośrodka obejmują ponadto:
 1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym,
 2) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, kościołami, z instytucjami i organizacjami społecznymi przy realizacji celu, o którym mowa w rozdziale 2,
 3) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,
 4) prowadzenie działalności promocyjnej,
 5) prowadzenie działalności wydawniczej.
3. Ośrodek może prowadzić ponadto działalność instruktażowo-metodyczną dla instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 po konsultacji z Burmistrzem Miasta.
          § 8
Ośrodek ma obowiązek podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i wiedzy o Mazowszu.
          § 9
Ośrodek realizując zadania współpracuje na obszarze swojego działania z towarzystwami, ze stowarzyszeniami, z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami, organizacjami i instytucjami społecznymi.
          § 10
Za zgodą Burmistrza Miasta Marki wyrażoną w formie pisemnej, Ośrodek może powoływać swoje oddziały.
          § 11
Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Rozdział 3
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

          § 12
1. Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiedzialność ponosi Dyrektor. 
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Marki.
4. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Marki.
5. Powołanie Dyrektora następuje na okres 3-7 lat. 
6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. 
7. Organem Doradczym jest Rada Programowa składająca się z 3 pracowników wyznaczonych przez Dyrektora.
8. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety, ani zwrot kosztów.
          § 13
Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych.
          § 14
1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
          § 15
1. Dyrektor Ośrodka ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Mareckiego Ośrodka Kultury w Markach 
2. Wynagrodzenie dla dyrektora ustalane jest przez Burmistrza Miasta.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

          § 16
1. Nadzór nad gospodarką finansową ośrodka sprawuje Organizator. 
2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora.
4. Dyrektor Ośrodka w terminie określonym w uchwale Rady Miasta Marki o procedurze uchwalania budżetu przedkłada Burmistrzowi Miasta Marki:
 1) projekt planu finansowego Ośrodka na rok następny
 2) plan działalności merytorycznej Ośrodka na rok następny 
5. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb:
 1) plan przychodów i kosztów
 2) plan remontów i konserwacji środków trwałych
 3) plan inwestycji
 4) plan usług.
6. Dyrektor Ośrodka składa Organizatorowi w terminie do dnia 25 lutego roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka za rok ubiegły.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, zgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Organizator.
8. Ośrodek składa Organizatorowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie.
          § 17
1. Przychodami Ośrodka są:
 1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury - w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U z 1999 roku Nr 98 poz. 1150 z późn. zmianami),
 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 3) dotacja organizatora,
 4) środki otrzymane od osób fizycznych,
 5) środki otrzymane od osób prawnych,
 6) środki otrzymane z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala organizator.
          § 18
1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego dla instytucji i nabytego mienia.
2. Fundusz Ośrodka zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
 1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
 2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.
3. Fundusz Ośrodka zwiększa się o:
 1) amortyzację majątku trwałego,
 2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,
 3) zysk pozostający w dyspozycji Ośrodka,
 4) środki z innych źródeł.
4. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:
 1) straty bilansowe,
 2) umorzenie majątku trwałego,
 3) finansowanie inwestycji,
 4) inne zmniejszenia.
5. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.
6. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami).
7. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne:
 1) fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych,
 2) inne fundusze.
          § 19 
Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
          § 20
1. Ośrodek może pozyskiwać dochody w szczególności z:
 1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.
 2) sprzedaży własnych wydawnictw,
 3) organizacji imprez - zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
 4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych,
 5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.
 6) z produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,
 7) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
 8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów - na zlecenie innych podmiotów,
 9) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,
 10) usług reklamowych,
 11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka. 
2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.
          § 21
1. Ośrodek posiada własne konto bankowe.
2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

Rozdział 5
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ

          § 22
Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

          § 23
1. Statut Ośrodka nadaje Organizator.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 355
Utworzono dnia: 24.05.2017

Historia publikacji

  • 26.06.2017 13:41, Marcin Skotnicki
    Edycja strony: Statut
  • 26.06.2017 13:40, Marcin Skotnicki
    Edycja strony: Statut
  • 24.05.2017 18:19, Administrator
    Dodanie strony: Statut