Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

Przejdź do treści

Statut

Załącznik do uchwały Nr XI/113/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Statut Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, zwany dalej "Ośrodkiem" lub "Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1983 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506),

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Miasto Marki.

2. Siedziba Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego mieści się w Markach przy ul. Fabrycznej 2.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Miasto Marki.

§ 3. 1. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją 1/1.III.1997 r.

2. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego posiada osobowość prawną i działa przez statutowe organy.

§ 4. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

1) pełną nazwę,
2) adres siedziby,
3) numer kontaktowy (telefon i faks),
4) cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej.

§ 5. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego może używać nazwy skróconej "MOK w Markach".

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności na wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, animacja i promocja kultury.

2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:
1) kreowanie
zainteresowań kulturą i sztuką,
2) animację i edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, 3) upowszechnianie regionalnych i lokalnych tradycji,
4)
działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
5) tworzenie warunków do aktywnego
spędzania czasu wolnego.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

3) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, zajęć i warsztatów artystycznych, plenerów, konferencji popularno- naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno- sportowym i turystycznym,

4) współdziałanie z placówkami oświatowymi, biblioteką, kościołami, z instytucjami i organizacjami pozarządowymi przy realizacji celów statutowych,

5) prowadzenie działalności promocyjnej, 6) prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Ośrodek może prowadzić ponadto działalność szkoleniowo-metodyczną w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, po konsultacji z Burmistrzem Miasta Marki.

§ 8. Ośrodek ma obowiązek podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i wiedzy o Mazowszu.

§ 9. Za zgodą Burmistrza Miasta Marki wyrażoną w formie pisemnej, Ośrodek może powoływać swoje filie.

§ 10. Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Rozdział 3.
ORGANY
ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 11. 1. Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Marki.

3. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Marki.

4. Powołanie Dyrektora następuje na okres od 3 do 7 lat.

5. W Ośrodku może być utworzone jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora. Dyrektor powołuje i odwołuje oraz określa zakres zadań Zastępcy Dyrektora.

6. Dyrektor może powołać Radę Programową, składająca się z minimum 3 osób, jako organ doradczy.

7. Zasady pracy Rady Programowej określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych.

§ 13. 1. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 14. 1. Dyrektor ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Marki.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1983 z późn. zm.).

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Organizatora.

4. Dyrektor w terminie określonym w uchwale Rady Miasta Marki o procedurze uchwalania budżetu przedkłada Burmistrzowi Miasta Marki:

1) projekt planu finansowego Ośrodka na rok następny, 2) plan działalności Ośrodka na rok następny.

5. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb: 1) plan przychodów i kosztów,
2) plan remontów i konserwacji
środków trwałych,
3) plan inwestycji,

4) plan usług.

6. Dyrektor Ośrodka corocznie przedkłada Organizatorowi w terminie do dnia 25 lutego roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok ubiegły.

7. Roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, zatwierdza Organizator.

8. Ośrodek, na żądanie Organizatora, składa sprawozdanie z działalności także w innym niż wskazany w ust. 6 terminie.

§ 16. 1. Przychodami Ośrodka są w szczególności:

1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury - w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2067 z późn. zm.),
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
3) dotacja Organizatora,
4) środki otrzymane od osób fizycznych lub osób prawnych, 
5) środki otrzymane z innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Organizator.

§ 17. 1. Ośrodek może pozyskiwać dochody w szczególności z:
1) prowadzenia warsztatów,
szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.
2) sprzedaży własnych wydawnictw,
3) organizacji imprez - zlecanych przez inne instytucje,
4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych,
5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.
6) z produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,
7) promocji
przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów - na zlecenie innych podmiotów,
9) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,
10) usług reklamowych,
11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.

2. Dochody, o których mowa w ust 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.

§ 18. 1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla Fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka i nabytego mienia.

2. Fundusz Ośrodka zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

3. Fundusz Ośrodka zwiększa się o:
1)
amortyzację majątku trwałego,
2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji, 3) zysk pozostający w dyspozycji Ośrodka,
4) środki z innych źródeł.

4. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:
1) straty bilansowe,
2) umorzenie
majątku trwałego,
3) finansowanie inwestycji,
4) inne zmniejszenia.
5. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady okreśolone w odrębnych przepisach.

6. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1316 z późn. zm.).

7. Ośrodek może tworzyć fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.

§ 19. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20. 1. Ośrodek posiada własne konto bankowe.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania. w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

Rozdział 5.
ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ

§ 21. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele

Rozdział 6.
​POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

§ 22. 1. Statut Ośrodka nadaje Organizator.

Załączniki:

 • Statut

  Utworzono dnia 30.01.2020, 15:46

Informacje

Liczba wyświetleń: 1987
Utworzono dnia: 24.05.2017

Historia publikacji

 • 30.01.2020 15:48, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 30.01.2020 15:46, Administrator
  Dodanie załącznika: Statut
 • 30.01.2020 15:46, Administrator
  Edycja strony: Statut