Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

Przejdź do treści

Regulamin zajęć

 REGULAMIN

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ MARECKI OŚRODEK KULTURY IM. TADEUSZA LUŻYŃSKIEGO

 

 

 

§ 1

Regulamin określa zasady udziału w zajęciach i zespołach organizowanych
przez Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, zwany dalej MOK.

 

 

§ 2

Zajęcia organizowane przez MOK odbywają się w jego siedzibie w Markach, ul. Fabryczna 2 oraz poza siedzibą.

 

§ 3

Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty zgodnie z ustalonym stałym harmonogramem, który obowiązuje od września do czerwca.

 

§ 4

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie Oświadczenia uczestnika zajęć lub prawnego opiekuna oraz wniesienie opłat.
 2. Udział w zajęciach oraz w zespołach jest odpłatny. Wysokość opłat określa Cennik, który jest Załącznikiem Nr 1 Regulaminu.
 1. Opłaty są wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłat można dokonywać
 • w kasie MOK od poniedziałku do piątku w godzinach
  14.00 – 18.00 lub
 • przelewem na konto 63 8015 0004 0200 4978 2021 0106. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć lub zespołu oraz określenie miesiąca i roku, za który wnoszona jest opłata
 • za pomocą szybkich płatności poprzez system na stronie www.mokmarki.pl/oplaty"
 1. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora dokonuje się odliczeń
  przy wnoszeniu opłaty za następny miesiąc.
 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

 

§ 5

 1. Do obowiązków uczestnika zajęć należy punktualne przychodzenie na zajęcia, przestrzeganie dyscypliny i porządku oraz przepisów BHP i ppoż.
 1. W pomieszczeniach, w których są realizowane zajęcia, można przebywać tylko w obecności instruktora.
 2. Osoby, które nie są uczestnikami nie mogą przebywać w pomieszczeniach realizacji zajęć.
 3. W trakcie zajęć uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wyłącznie zadań zleconych przez instruktora.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego stroju oraz obuwia.
 5. Zakazuje się wnoszenia jedzenia oraz odzieży wierzchniej do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pomieszczeń (sprzęt, materiały do zajęć).
 7. MOK nie zapewnia uczestnikom bezpieczeństwa przed oraz po zajęciach.
 8. Udział w zajęciach wyjazdowych oraz występy poza terenem MOK uczestników niepełnoletnich wymaga zgody opiekunów/rodziców.

 

§ 6

 1. Na terenie MOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. MOK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
  w szatni oraz na jego terenie.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiada uczestnik, w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekunowie.
 4. Za wskazanie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor.

 

§ 7

MOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania zdjęć i nagrań filmowych z zajęć do celów promocyjnych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

§ 8

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i zespołach MOK jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a także przepisów BHP i ppoż.
 2. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu oraz utrudniający innym korzystanie z zajęć zostają skreśleni z listy uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOK.
 4. Dyrektor MOK zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 1139
Utworzono dnia: 24.05.2017

Historia publikacji

 • 11.08.2023 16:17, Administrator
  Edycja strony: Regulamin zajęć
 • 11.08.2023 11:42, Administrator
  Dodanie załącznika: Cennik zajęć - stan na 8.2023
 • 11.08.2023 11:42, Administrator
  Edycja strony: Regulamin zajęć