Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Marecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP mokmarki.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.05.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.06.2023.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Skotnicki,adres poczty elektronicznej m.skotnicki@mokmarki.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki

Ponieważ budynek jest obiektem zabytkowym, nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dziedzińcu mamy wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a na końcach schodów wejściowych kostkę braille’a.

 

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 1594
Utworzono dnia: 21.09.2020

Historia publikacji

  • 04.04.2024 14:13, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 23.06.2023 12:43, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 29.03.2021 13:57, Administrator
    Dodanie dokumentu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego